Ученикът има право:

 1.    Да изисква от треньора да му бъде оказана допълнителна помощ при необходимост;
 2.    Да ползва тренировъчните пособия в тренировъчната зала при определен ред и правилник;
 3.    Да му бъде представена информация за квалификацията и стажа на треньора, както и информация за начина на обучение; видове и брой състезания; повишаване на техническата степен; участие в семинари; учебно-тренировъчни лагери; демонстрации и др.
 4.    Да тренира Таекуондо без разлика в пол, вероизповедание, раса, убеждения и образование;
 5.    Да участва в демонстрации, състезания,тренировъчни лагери,семинари и др;
 6.    Да изисква информация за всичко свързано с Таекуондо (история, философия, етикет, терминология и др.);
 7.    Да отсъства 2 пъти месечно по уважителни причини (неотложни ангажименти);
 8.    Да прекъсне заниманията като предварително уведоми устно и писмено ръководството на клуба;
 9.    Да запази правата си в клуба за срок от един месец при отсъствие по уважителни причини, отсъствие от страната, болест и др.

 Ученикът няма право:

 1.    Да изпозва неправомерно придобитите умения извън тренировъчната зала .В противен случай носи персонална  отговорност за действията си. ТК „Хемус“ не носи отговорност за щети върху здраве и имущество нанесени върху трети  лица;
 2.    Да демонстрира придобитите си знания и умения публично на обществени места без знанието и разрешение на президента на клуба,за което получава предупреждение за изключване;
 3.    Да участва и членува в други занимания в други школи по бойни изкуства, където да демонстрира своите придобити умения;
 4.    Да преподава уменията придобити в спортния клуб в други клубове без знанието и разрешението на президента на клуба,за което следва изключване и отнемане на членските му права;
 5.    Да отсъства повече от 2 пъти в месеца по неуважителни причини.

 Задължения на спортиста:

 1.    Да спазва етикета в тренировъчната зала и дисциплината;
 2.    Да идва 15 минути преди започване на тренировката;
 3.    Да участва в почистването на тренировъчната зала преди и след тренировка;
 4.    Да заплаща навреме месечния членски внос.

 Отговорности (спортистът носи отговорност):

 1.    При нанесени щети върху имущество, здраве и др;
 2.    Пред клуба за неспазване на правилника на клуба.

Правила и процедури в тренировъчната зала

 Общи правила:

 1.    Да се дойде поне 15 минути преди започване на тренировката;
 2.    Да се поздравява флага,инструкторите с черен колан и старши треньора  когато се влезе и преди да се излезе от залата;
 3.    Да се избягва участие в шумни спорове. Учениците трябва да останат тихи, осебено по време на спаринг или форма;
 4.    Да се загрее преди тренировката;
 5.    Да не се пуши, употребява алкохол, наркотици или дъвче дъвка;
 6.    По време на тренировка вода да се позлва само при разрешение на треньорите;
 7.    Учениците и инстуркторите трябва да изпозлват терминологията на таекуондо през цялото време;
 8.    Да се изпозват правилата и кодекса на клуба всеотдайно;
 9.    Всички ученици да вземат участие в почистването на тренировъчната зала, за да се поддържа висока степен на хигиена.
 10.    Учениците трябва да известяват предварително инструктора си за всяко отсъствие и при решение за спиране на тренировъчната дейност ( 1 седмица по-рано).

 Поздрави

  Голямо внимание трябва да се обръща на поздравите, които са съществена част от тренировките по Таекуондо. Ученикът трябва да се покланя на инстурктора си, на по-старшите членове и на противниците си. Той не трябва да губи самоконтрол, благоразумие или спокойствие. Преди и след упражнение или състезание участниците трябва да се обърнат, да оправят униформата си и да се покланят на противника си или инструктора.
  Докато седят на пода, практикуващите трябва да запазят правилна стойка, благоприятна за здравето. Ръцете трябва да са положени на коленете, гърбът да е прав, краката да са кръстосани отпред като стъпалата са под бедрата. По време на тренировката трениращите трябва да спазват портокола и дициплината. Тренировъчната зала трябва винаги да бъде чиста, подредена и добре проветрена.

Униформа

  Учениците трябва да се грижат и да се стремят униформата им да бъде чиста и изгладена винаги. Важно е да се съзададе добро впечатление за нашето изкуство. Спретнатият външен вид е важен в това отношение. Трябва винаги да съществува висока степен на чистота сред учениците. Трябва да се грижат и да уважават телата си, да ги поддържат чисти. Ноктите на краката и ръцете да  се подрязват къси, за да се избегнат наранявания по време на бой. Цялата униформа трябва да се сгъва правилно преди и след  напускане на тренировъчната зала.
 Преди да се влезе в тренировъчната зала
  Влизащите ученици без значение дали са в униформа или в цивилни дрехи, трябва да поздравяват флаговете и да се покланят на инструктора веднага щом влязат в тренировъчната зала. Това трябва да се прави без изключение. Ученикът не трябва да чака инструктора му да отвърне на поклона му, ако той е зает в момента.
 Започване на тренировката
  Учениците се строяват според старшинство и степен. Практикуващият с по-висока степен застава отдясно. Инструкторът заема позиция по средата пред групата. Практикуващият с най-висока степен задава командите:

  1. Ча риот – внимание

2. Кукие те хан кьонне – поклон пред флага

3. Ба`ро – отпускане, свободно.

4. Сабом ним ке кьонне – поклон пред учителя

5. Сабом ним анейо хасео – здравейте учителю / как сте

 

 По време на тренировката

  Уважение и дисциплина трябва да се поддържат през цялото време и ритуалът на таекуондо да се извършва по един и същ начин. Когато главният инструктор на школата или гост с висока степен влезе в тренировъчната зала, инструкторът в момента или ученикът с най-висока степен  командва групата за внимание и поклон. След като е отдадено уважение, групата веднага трябва да продължи тренировката. Когато  ученикът закъсне, той трябва да изчаака докато  инструктора го види, тогава да се приближи, да се поклони и да поиска разрешение да се присъедини към групата. Ако ученикът трябва да напусне тренировката по-рано, той трябва първо да получи разрешение от инструктора.
 Разпускане на групата:
  Както при започване на тренировката, учениците се строяват според степента си, старшият член издава следните команди (както по- горе).
  Когато е подадена командата за поклон към инструктора всички ученици изричат ясно:
  Сабом ним камза хамида – Благодаря!
  Анейо хи касейо – Довиждане!
След като инструктора е направил разбор на тренировката, той подрежда групата за почистване на детайлите. След това може да разпусне групата.

   НАКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ТРЕНИРОВКА

Наказания при отсъствие от тренировката при неуважителни причини или без предупреждение ( уведомяване на инструктора).

  1. За възстановяване на правата си ученикът заплаща месечен членски внос;
  2. При системни отсъствия от тренировки ученикът бива изкючен без предупреждение,като му се отнемат всички права.

 Наказания при неспазване на дисциплината по време, преди и в края на тренировката. 

  1. Предупреждение пред цялата група за изключване (първо);
  2. Строго мъмрене пред групата с последно предупреждение  (следва изкючаване);
  3. Изключване от тренировъчните занимания и отнемане на правата.

 Санкции при не заплащане на месечния членски внос в определения срок

  При не заплащане на месечния членски внос в определения срок следва изкючване от тренировъчните занимания и отнемане на правата.
Санкции при повреждане на тренировъчните пособия (пакове, щитове и др.) ; при нанесени щети на имуществото на залата (прозорци и др.)
 Ученикът или групата от ученици заплаща в пълен размер стойността на повредата или сам поема инициативата за поправянето на щетите.
  Парите от санкции се събират в касата на клуба, откъдето парите ще се изпозват за нуждите на центъра!